ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

211 770 99 71

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης ιστοσελίδας του ikratisi.gr

  • Η ιστοσελίδα ikratisi.gr προστατεύεται εν γένει ως ψηφιακό έργο με την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) καθώς και με βάση το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, εφ' όσον προσβληθεί το περιεχόμενο της από οποιονδήποτε τρίτο αθέμιτα, παράνομα και άνευ συγκεκριμένης άδειας. Συνεπώς κάθε χρήστης - επισκέπτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να συνεργαστεί με το ikratisi.gr, οφείλει να αποδεχθεί τους όρους και τους κανόνες χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας. Εκτός από το σεβασμό των κανόνων λειτουργίας του ikratisi.gr, ο κάθε χρήστης - επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται πιστά με τους όρους που διέπουν την λειτουργία του ikratisi.gr και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών της.
  • Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης - επισκέπτης θελήσει να ενεργήσει αντίθετα με τους υφιστάμενους όρους λειτουργίας του ikratisi.gr, οφείλει να αποφύγει την χρήση της ιστοσελίδας, ενώ αν δεν συμμορφωθεί και ενεργήσει αντίθετα με τους κάτωθι όρους χρήσης διώκεται αστικά και ποινικά. Εάν τους αποδεχθεί, τότε σημαίνει ότι συμφωνεί πλήρως με το περιεχόμενο τους και λειτουργεί πλέον στα πλαίσια που ορίζουν οι όροι και οι κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας ikratisi.gr.
  • Οι ιδιοκτήτες του ikratisi.gr έχουν την δυνατότητα να τροποποιούν κάθε χρονική στιγμή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και του διαδικτυακού τόπου χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση τέτοιων αλλαγών το ikratisi.gr δεν οφείλει να ενημερώσει τους χρήστες της, οι οποίοι από μόνοι τους οφείλουν να ελέγχουν δεδομένες αλλαγές. Εάν και μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών από το ikratisi.gr ο χρήστης εξακολουθεί να την χρησιμοποιεί, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται όλες τις τροποποιήσεις και πρέπει να συμμορφωθεί με αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να απέχει από την διαδικασία κράτησης και να μην επισκέπτεται τον διαδικτυακό μας τόπο.
  • Ο επισκέπτης – χρήστης του διαδικτυακού τόπου του ikratisi.gr οφείλει να τηρεί πιστά τις διατάξεις της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Νομοθεσίας και να απέχει από κάθε παράνομη δραστηριότητα ως προς την παραβίαση των επικοινωνιών και την αθέμιτη, παράνομη και καταχρηστική χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος βλάψει μέσα από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών του ikratisi.gr τον διαδικτυακό μας τόπο, θα αντιμετωπίσει ποινικές και αστικές κυρώσεις και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις όποιες παράνομες πράξεις και ενέργειές του.

Όροι που αναφέρονται στην κράτηση.

  • Δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση της διαδικασίας κράτησης ανήλικοι, δηλαδή άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Κάθε χρήστης – επισκέπτης που επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε κράτηση οφείλει να παρέχει στο ikratisi.gr στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου και email (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κράτησης.
  • Η επιβεβαίωση ή απόρριψη της κράτησης θα γίνει γνωστή στο χρήστη από το ikratisi.gr είτε με αποστολή γραπτού μηνύματος sms στο κινητό του τηλέφωνο, είτε με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, είτε με απευθείας τηλεφωνική συνομιλία. Το ikratisi.gr ουδέ μία ευθύνη φέρει, εάν εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τον χρήστη - επισκέπτη, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή απορρίψει την κράτησή του. Επίσης το ikratisi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με υπαιτιότητα του χρήστη - επισκέπτη.
  • Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η κράτηση, αυτό θα σημαίνει ότι η διαδικασία της on-line κράτησης από το χρήστη ολοκληρώθηκε σωστά και το ikratisi.gr θα μεσολαβήσει για λογαριασμό του χρήστη στην κράτηση, παρέχοντας αποκλειστικά και μόνο στην εκάστοτε επιχείρηση το ονοματεπώνυμό του. Η απόρριψη της κράτησης θα σημαίνει είτε, ότι το ikratisi.gr δεν μπορεί να κλείσει διαθέσιμες θέσεις λόγω έλλειψής τους, είτε ότι ο χρήστης θα έχει δώσει ελλιπή στοιχεία κατά την διαδικασία της on-line κράτησης. Επίσης λόγος απόρριψης συνιστά και η διαφωνία και μη συμμόρφωση του χρήστη – επισκέπτη με τους όρους και την λειτουργία του ikratisi.gr.
  • Το ikratisi.gr κάνοντας ορθή χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της, εγγυάται ότι τα στοιχεία του χρήστη – επισκέπτη δεν θα γίνονται γνωστά σε κανένα τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διαδικασία της κράτησης. Οποιοσδήποτε τρίτος παραβιάσει τα δεδομένα αυτά, θα αντιμετωπίσει ποινικές και αστικές κυρώσεις, με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού και κοινοτικών οδηγιών. Τέλος, το ikratisi.gr θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία του χρήστη προκειμένου να τον ενημερώνει για διάφορες προσφορές, πακέτα εκδρομών, ευκαιρίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιείται είτε με αποστολή sms είτε email χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στον χρήστη – επισκέπτη.
  • Το ikratisi.gr αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για συμπεριφορές και πράξεις των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προς τους χρήστες: ενδεικτικά τέτοιου είδους πράξεις και συμπεριφορές θεωρούνται:

α) Απαγόρευση εισόδου (π.χ. για ανάρμοστη συμπεριφορά, όχι κατάλληλο ντύσιμο, παρέες μόνο από άντρες - γυναίκες )
β) Θέση του τραπεζιού,
γ) Μη λειτουργία επιχείρησης την ημέρα που έγινε η κράτηση,
δ) Η μη τήρηση της συμφωνίας κράτησης,
ε) Μη έκδοση νόμιμης απόδειξης από την επιχείρηση έναντι του τιμήματος που κατέβαλε ο χρήστης,
στ) Πρόκληση ατυχήματος στον τόπο της επιχείρησης είτε από υπαιτιότητα του χρήστη, είτε με υπαιτιότητα της επιχείρησης, είτε από ανωτέρα βία (σεισμός, πλημμύρες, κεραυνός).

Όροι προστασίας του ikratisi.gr με βάση την πνευματική ιδιοκτησία.

Το σύνολο του περιεχομένου του ikratisi.gr θεωρείται ως πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται τόσο με διατάξεις ελληνικών νόμων, όπως ο Ν. 2121/1993 και ο Ν. 2251/1994, όπως και με διατάξεις κοινοτικών οδηγιών όπως η οδηγία 91/250 που διασφαλίζει την νομική προστασία ψηφιακών έργων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Στον διαδικτυακό τόπο του i-kratisi.gr συμπεριλαμβάνονται και φωτογραφίες, μουσικές απεικονίσεις, αποσπάσματα βίντεο, μουσικά αποσπάσματα, λογισμικά, πολυμέσα, κείμενα, πληροφορίες, γραφικά, βάσεις δεδομένων, πίνακες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις, λογότυπα, παρεχόμενες υπηρεσίες και όλων των ειδών των αρχείων τα οποία θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται υπό το καθεστώς Ελληνικής Κοινοτικής Νομοθεσίας και Διεθνής Νομοθεσίας.  Συνεπώς οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο του ikratisi.gr πρέπει ν’ αποφεύγουν ενέργειες αθέμιτης αντιγραφής, αποτύπωσης, αναπαραγωγής και χρήσης οποιουδήποτε μέρους, εκτός εκείνων που έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, έγγραφη από τον Δικαιούχο.

  Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώ διώκεται ποινικά και αναλαμβάνει την ευθύνη όποιος χωρίς δικαίωμα και άδεια χρησιμοποιήσει ή αντιγράψει οποιοδήποτε μέρος του διαδικτυακού τόπου ikratisi.gr και προκαλέσει θεμιτά ή αθέμιτα ζημιές, παραβιάζοντας στοιχεία της ιστοσελίδας του.

Επειδή το ikratisi.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας με όλες τις παραπάνω μορφές που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, διέπεται τόσο από την Ελληνική Νομοθεσία, όσο και από διεθνείς διατάξεις και κοινοτικές οδηγίες περί προστασίας των ψηφιακών δημιουργημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται επίσης ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου